KURIKULUM BERBASIS KARAKTER

Kementerian Pendidikan Nasional akan mengembangkan kurikulum berbasis akhlak mulia mulai 2011 untuk menanamkan karakter yang baik kepada siswa melalui pendidikan.”Mulai 2011 kami akan mengembangkan kurikulum berbasis akhlak mulia,” kata Menteri Pendidikan Nasional M Nuh di Bogor, Minggu.

 Saat menjadi pembicara pada diskusi panel yang digagas Panitia Muktamar V Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di IICC Bogor, Menteri mengatakan, pengembangan kurikulum berbasis akhlak mulia dirasakan mendesak untuk memberikan pendidikan karakter bagi generasi bangsa.

“Kurikulum berbasis akhlak mulia dikembangkan untuk menanamkan karakter bagi anak-anak Indonesia,” kata M Nuh.Menurut dia, pendidikan karakter penting ditanamkan di sekolah sehingga lulusan yang dihasilkan menjadi generasi masa depan bangsa yang memiliki karakter kuat. “Kemajuan dan kemandirian sebuah bangsa antara lain dibangun melalui karakter yang kuat,” kata M Nuh yang juga a`wan Syuriah PWNU Jawa Timur. Oleh karena itu, lanjut M Nuh, mulai 2011 Kemdiknas mengembangkan kurikulum berbasis akhlak mulia sebagai upaya membangun karakter bangsa.

Ia mengatakan, pengembangan kurikulum berbasis akhlak mulia dilakukan dengan menanamkan moralitas dan akhlak mulia dalam berbagai mata pelajaran yang diajarkan di kelas. “Akhlak dan moralitas harus masuk dalam semua mata pelajaran yang diajarkan pada peserta didik,” demikian Mendiknas M Nuh.

Advertisements

2 responses to “KURIKULUM BERBASIS KARAKTER

  1. Asa reuwas basa ninggalian,nataan atawa ceuk basa paelmuan mah nganalisis karakter murangkalih anu aya di sakola. Eat reuwasna mah asa ku teungteuingeun , teungteuingeun ka bangsana teungteuingeun kana garana. Meni jiga geus teu boga rasa kabangsaan . Padahal apan ku guru keneh diajarkeunana ka barudak teh yen bangsa anu jembar teh bangsa anu daek ngajenan para pahlawana, daek ngaragangan jeung mikawanoh kumaha karuhun urang kapungkur dina ngarebut jeung mertahankeun kamerdekaan teh. Apan estu sagala dikorbankeun, naha hartana malah jiwa jeung ragana ihlas ditukeurkeun jeung kamerdekaan. Keur saha merdeka teh ?. can tangtu keur dirina tapi keur anak jeung incuna mah geus beunang di tanggtukeun. Dina umur kamerdekaan nagara urang geus meh tilu parapat abad. Sikeup / karakter anu payus diconto ti sepuh urang kapungkur geus teu kawariskeun ka para nonoman. Geus teu ka buka sok sanajan ku kunya atika ( dunia pendidikan). Naha make boga pamadegan anu samodel kitu? Naha aya buktina atawa asal nepakeun taleus ateul ka nu sejen. Buktina bias diebut aya malah loba jeung loba pisan. Leungitna rasa rasa kabangsaan anu nyangkaruk dina diri generesi beunang di sebutkeun pantes, sabab cara jeung tarekah pikeun ngahudang sikep nasionalisme (karakter kebangsaan) di dunya atikan geus kurang di palire. Ges kadeseh ku teknologi, peradaban dunya luar, jeung kapentingan kelompok atawa pribadina anu boga hutang ka dunya politik. Memang perlu urang wawuh jeung teknologi, perlu wanoh kana peradaban dunya luar, tapi ulah jati ka silih ku junti, atawa cul dogdog tinggal igel. Poe anu boga ajen sajarah anu mistina di jadikeun momen pikeun melakeun rasa nasionalisme karakter kebangsaan) geus diganti ku hari ozon sadunya (16 september), hari lahan basah ( 2 pebruari), hari sampah (21 pebriari), hari bumi (22 april). Naha kamana ari hari sumpah pemuda, hari kesaktian pancasila, hari pahlawan, hari pendidikan nasional, hari kebangkitan nasional, atawa hari kartini jeung hari etnis sadunya. Keun lah ari hari etnis sadunya mah da nyan anu ngarasa seler tina hiji bangsa anu biasa melingna oge, tapi ngeunaan anu sejena asa lebar mun nepi ka di apilainkeun. Paingan aya anu ceceletukan, cenah lamun haying ngagali sumur bari caina deet kudu di deukeut taman pahlawan, sabab para pahlawan keur ceurik ninggal paripolah urang nu neruskeun cita-citana beda jeung anu dipikahayangna. Akibat anu leuwih pikahariwangeun tinggali di jalan, tingali di sakola, tingali di kampus malah tingali di gedung MPR sikep kabangsaan ngan wungkul jadi sesebutan da buktina mah ngantawuran jeung kaributan anu di pamerkeun. Apan sagala anu katingali teh hiji ciri yen karakter kebangsaan urang the hengker can bisa nedunan kahayang jeung harepan sepuh urang kapungkur. Rumpaka-rumpaka lagu wajib anu nenden falsafah kabangsaan geus jarang ngagalindeng di lingkungan sakola, geus leungit dangiangna, komo paham jeung ngarti kana maksudna mah geus jajauheun pisan. Malah lagu Indonesia raya anu jadi lagu kebangsaan ngan wungkul jadi pangeusi tradisi ,ngan wungkul jadi papas kabiasaan unggal upacara poe senen. Padahal nya dina waktu eta urang sererea meunang amanat atawa pancen ti sepuh urang. Apan dina rumpakana aya kalimah…..bangunlah jiwanya ….bangunlah raganya ….untuk Indonesia raya. Nya tugas dunya atikan pikeun ngabentuk jiwa jeung raga supaya jadi manusa anu segemlengna. (manusia seutuhnya) jalma anu jiwana jelema …jalma anu ragana jelema supaya ngancik rasa kamanusaan pikeun hirup kumbuh jeung papada manusa di wewengkon Indonesia. Naon anu ka saksian ku urang ayeuna Naha geus luyu jeung anu dipiangen-angen ku sepuh urang kapungkur. Ngan jalma anu lolong anu meunang beja tinu torek anu bakal jujur ngajawabna. Sabab antara harepan jeung kanyataan estu jauh ti tanah ka langit….jauh jauh ka langit katujuh. Anu nyampak ayeuna lain jalma anu boga rasa kamanusaan, anu boga karumasaan, anu boga kawajiban jeung kaihlasan tapi jalma anu wujudna manusa sipatna leuwih goring batan sato (hewan). Jalma anu teu apal kawajiban , anu apal wungkul hak….hak jeung hak. Anu antukna sagala dianggap hakna bari jeung teu nalipak maneh komo bari ngaji kadirina. Program EDS (evaluasi diri sendiri) teu ngubaran atawa ngarobah sangkan urang jadi jujur malah beuki maceuh pagede-gede bohong.da hayang di disebut alus, hayang katangar, hayang boga level anu pantes tur nyugemakeun sok sanajan dihontal ku cara anu teu jujur. Padahal karuhun urnang ti baheula geus ngeus ngawanti-wanti yen lamun ngaji ulah leupas tina diri, meureun EDS tea eta teh, malah aya tuluyna mun jalma geus apal karirina tangtu apal ka gustian….kapangrana ka Alloh swt. Dina islam mah. Mun jalma anu apal kagustina Tngtu wanoh kana ajaranana. Jalma anu ngajalankeun ajaran agama dimana bae ayana bakal ngarasa boga tanggung jawab kana naon anu jadi pancena. Nya kitu deui dina ngokolakeun dunya atikan pikeun ngahasilkeun generasi anu isuk jaga ning geto jadi pamingpin urang. Urang tangtu teu hayang nyaksian karuksakan anu di sababkeun ku anak incu urang, ku hasil didikan urang. Kari urang emutan ku rasa anu wening ku manah anu sadrah anu teu kapangaruhan ku paniatan anu di barengan ku sipat sarakah atwa kumaha aing. Naha leres anu karandapan ayeuna hiji cirri karakter kebangsaan can bias numponan naon anu jadi kamistianana. Sanes teu aya urutna atawa hasilna mung can nyugemakeun Asa reuwas basa ninggalian,nataan atawa ceuk basa paelmuan mah nganalisis kalender pendidikan anu aya di sakola. Eat reuwasna mah asa ku teungteuingeun , teungteuingeun ka bangsana teungteuingeun kana garana. Meni jiga geus teu boga rasa kabangsaan . Padahal apan ku guru keneh diajarkeunana ka barudak teh yen bangsa anu jembar teh bangsa anu daek ngajenan para pahlawana, daek ngaragangan jeung mikawanoh kumaha karuhun urang kapungkur dina ngarebut jeung mertahankeun kamerdekaanteh. Apan estu sagala dikorbankeun, naha hartana malah jiwa jeung ragana ihlas ditukeurkeun jeung kamerdekaan. Keur saha merdeka teh ?. can tangtu keur dirina tapi keur anak jeung incuna mah geus beunang di tanggtukeun. Dina umur kamerdekaan nagara urang geus meh tilu parapat abad. Sikeup anu payus diconto ti sepuh urang kapungkur geus teu kawariskeun ka para nonoman. Geus teu ka buka sok sanajan ku kunya atika ( dunia pendidikan). Naha make boga pamadegan anu samodel kitu? Naha aya buktina atawa asal nepakeun taleus ateul ka nu sejen. Buktina bias diebut aya malahloba jeung loba pisan. Leungitna rasa rasa kabangsaan anu nyangkaruk dina diri generesi beunang di sebutkeun pantes, sabab cara jeung tarekah pikeun ngahudang sikep nasionalisme di dunya atikan geus kurang di palire. Ges kadeseh ku teknologi, peradaban dunya luar, jeung kapentingan kelompok atawa pribadina anu boga hutang ka dunya politik. Memang perlu urang wawuh jeung teknologi, perlu wanoh kana peradaban dunya luar, tapi ulah jati ka silih ku junti, atawa cul dogdog tinggal igel. Poe anu boga ajen sajarah anu mistina di jadikeun momen pikeun melakeun rasa nasionalisme geus diganti ku hari ozon sadunya (16 september), hari lahan basah ( 2 pebruari), hari sampah (21 pebriari), hari bumi (22 april). Naha kamana ari hari sumpah pemuda, hari kesaktian pancasila, hari pahlawan, hari pendidikan nasional, hari kebangkitan nasional, atawa hari kartini jeung hari etnis sadunya. Keun lah ari hari etnis sadunya mah da nyan anu ngarasa seler tina hiji bangsa anu biasa melingna oge, tapi ngeunaan anu sejena asa lebar mun nepi ka di apilainkeun. Paingan aya anu ceceletukan, cenah lamun haying ngagali sumur bari caina deet kudu di deukeut taman pahlawan, sabab para pahlawan keur ceurik ninggal paripolah urang nu neruskeun cita-citana beda jeung anu dipikahayangna. Akibat anu leuwih pikahariwangeun tinggali, di jalan tingali di sakola, tingali di kampus malah tingali di gedung MPR sikep kabangsaan ngan wungkul jadi sesebutan da buktina mah ngantawuran jeung kaributan anu di pamerkeun. Apan sagala anu katingali teh hiji ciri dungya atikan can bias nedunan kahayang jeung harepan sepuh urang kapungkur. Rumpaka-rumpaka lagu wajib anu nenden falsafah kabangsaan geus jarang ngagalindeng di lingkungan sakola, geus leungit dangiangna, komo paham jeung ngarti kana maksudna mah geus jajauheun pisan. Malah lagu Indonesia raya anu jadi lagu kebangsaan ngan wungkul jadi pangeusi tradisi ,ngan wungkul jadi papas kabiasaan unggal upacara poe senen. Padahal nya dina waktu eta guru-guru meunang amanat atawa pancen ti sepuh urang. Apan dina rumpakana aya kalimah…..bangunlah jiwanya ….bangunlah raganya ….untuk Indonesia raya. Nya tugas dunya atikan pikeun ngabentuk jiwa jeung raga supaya jadi manusa anu segemlengna. (manusia seutuhnya) jalma anu jiwana jelema …jalma anu ragana jelema supaya ngancik rasa kamanusaan pikeun hirup kumbuh jeung papada manusa di wewengkon Indonesia. Naon au ka saksian ku urang ayeuna Naha geus luyu jeung anu dipiangen-angen ku sepuh urang kapungkur. Ngan jalma anu lolong anu meunang beja tinu torek anu bakal jujur ngajawabna. Sabab antara harepan jeung kanyataan estu jauh ti tanah ka langit….jauh jauh ka langit katujuh. Anu nyampak ayeuna lain jalma anu boga rasa kamanusaan, anu boga karumasaan, anu boga kawajiban jeung kaihlasan tapi jalma anu wujudna manusa sipatna leuwih goring batan sato (hewan). Jalma anu teu apal kawajiban , anu apal wungkul hak….hak jeung hak. Anu antukna sagala dianggap hakna bari jeung teu nalipak maneh komo bari ngaji kadirina. Program EDS (evaluasi diri sendiri) teu ngubaran atawa ngarobah sangkan urang jadi jujur malah beuki maceuh pagede-gede bohong.da haying di disebut alus, haying katangar, haying boga level anu pantes tur nyugemakeun sok sanajan dihontal ku cara anu teu jujur. Padahal karuhun urnang ti baheula geus ngeus ngawanti-wanti yen lamun ngaji ulah leupas tina diri, meureun EDS tea eta teh, malah aya tuluyna munjalma geus apal karirina tangtu apal ka gustian….kapangrana ka Alloh swt. Dina islam mah. Mun jalma anu apal kagustina Tngtu wanoh kana ajaranana. Jalma anu ngajalankeun ajaran agama dimana bae ayana bakal ngarasa boga tanggung jawab kana naon anu jadi pancena. Nya kitu deui dina ngokolakeun dunya atikan pikeun ngahasilkeun generasi anu isuk jaga ning geto jadi pamingpin urang. Urang tangtu teu hayang nyaksian karuksakan anu di sababkeun ku anak incu urang, ku hasil didikan urang. Kari urang emutan ku rasa anu wening ku manah anu sadrah anu teu kapangaruhan ku paniatan anu di barengan ku sipat sarakah atwa kumaha aing. Naha leres anu karandapan ayeuna hiji cirri dunya atika can bias numponan naon anu jadi kamistianana. Sanes teu aya urutna atawa hasilna mung can nyugemakeun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s